Here's famous cosmonaught Yuri Gargarian. First man in space. He had a very interesting story with a tragic ending. God bless your Yuri G!!!

Yuri Gargarian.  

Yuri Gargarian.